FAQ

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

//English below//

 

Kven kan bli med i NTNUI Volleyball?
Svar: Alle studentar ved NTNU eller personar som på særleg grunnlag innvilgast dispensasjon. Dispensasjon innvilgast berre i høgare divisjonar, og sjølv da relativt sjeldent.

Korleis blir eg med i NTNUI Volleyball?
Svar: Du må møte på uttak enten i august eller januar, og kan da få plass på eitt av våre 20 lag (frå elite til 3.divisjon). Våre to breiddelag har påmelding og ventelister. Det vert publisert på nettstaden og på vår facebookside i god tid før påmeldinga opner, og her er det førstmann til mølla for å få plass.

Korleis blir eg med i NTNUI sandvolleyball?
Svar: Du må møte på uttak i august, og kan da få plass på eitt av våre 8 treningsgrupper. Les om tilbudet her

Kven tek ut laga på uttak?
Svar: Alle våre lag har trenarar, og det er desse som tek ut laga.

Kva koster det å vere med?
Svar: Du må betale SiT-medlemskap, lisens, treningsavgift, 40% av reiseutgifter, alle overnattingsutgifter pluss at det er veldig vanlig å kjøpe NTNUI-klede. I Mizunoligaen og 1.divisjon er det krav om at alle kjøper NTNUI-klede.

Kva er mosjon?
Svar: Vi arrangerer mosjonsøkter på Idrettsbygget Gløshaugen kvar onsdag klokka 21.30. Alle med SiT-medlemskap kan delta.

Er det dugnad?
Svar: Ja. Alle lag har dugnad (fordelt proposjonalt etter treningsmengde), og det forventast at du stiller på desse. Dette inneberer for eksempel å vere balltrillar ved elite- og 1.divisjonskampar og stå i kios på ulike arrangement. 

Korleis betaler eg lisens?
Svar: Sjå https://docs.google.com/document/d/1nfm5z1VoCHe945WIoCQYNqlf8WHMnTL22uqFXzMjC9w/edit?usp=sharing

Må alle betale lisens?
Svar: Ja. Alle må betale lisens, også om ein kun skal trene.

Kor ofte er det trening?
Svar: Laga i eliteserien trener fire gongar i veka. Laga i 1.divisjon og 2.divisjon trener tre gonger i veka, medan laga i tredjedivisjon har to økter i veka. Breiddelaga trener ein gong kvar veke.

Kor ofte er det kamp?
Svar: Spesielt tidleg i haustsemesteret må du rekne med å spele kamp nesten kvar helg. Etter kvart roar det seg kraftig ned.  Typisk har eit lag i 2-3.divisjon om lag 12 kamphelger i løpet av ein sesong. Breiddelaga spelar ikkje kampar og deltek ikkje i turneringar.

Korleis melder eg overgang til eller frå NTNUI?
Svar: Sjå http://www.ntnuivolleyball.no/overgang/

Kan eg låne sandvolleyballar av NTNUI?
Svar: Kun medlemmar av NTNUI Volleyball kan låne sandvolleyballar. Viss du skal ha eit volleyballarrangement, ta kontakt på førehand, så kan vi eventuelt avtale ein leigesum.

Kven kan booke baner i Dødens Dal?:
Svar: Medlemmar av NTNUI Volleyball kan booke baner gratis, ikkje-medlemmar må betale, men står like fritt til å reservere ledige baner. Meir detaljert iformasjon om dette står på ntnuivolleyball.no/sandvolleyball .

Kontakt

Viss du ikkje har fått svar på spørsmåla dine over, kan du gjerne sende oss ein mail. Under er ei oversikt over kva spørsmål som skal til kva adresse.

Spørsmål om uttak, overgangar og lisensar – volleyball-nestleder@ntnui.no

Spørsmål om dugnad, elite/1.divisjonskampar, eller andre store turneringar NTNUI skal arrangere – volleyball-arrangement@ntnui.no

Spørsmål om trenarrolla, treningstider, eller elite/1.divisjonskampar – volleyball-sportslig@ntnui.no 

Spørsmål om promotering eller sosiale mediar – volleyball-pr@ntnui.no

Spørsmål om reiserekningar og reisestøtte – volleyball-kasserer@ntnui.no

Spørsmål om sandvolleyball eller sandvolleyballbanene i Dødens Dal – sandvolleyball@ntnui.no

Ynskjer du å vere med som sponsor? – volleyball-kasserer@ntnui.no

Spørsmål om profileringsklede eller utstyr – volleyball-material@ntnui.no

Spørsmål om sosiale, ikkje-sportslege arrangement i volleyballgruppa – volleyball-sosial@ntnui.no

Volleyballpolitiske spørsmål eller andre henvendelsar – volleyball-leder@ntnui.no

 

 

Frequently asked questions

Who may join NTNUI Volleyball?
A: All students at NTNU. In special cases dispensations may be given. 

How can i join NTNUI Volleyball?
A: You have to take part in the tryouts, which are organized in August and January. New players are only accepted during tryouts, due to long waiting lists. Our two «breiddelag» have a sign-up in August. This sign-up will be published at the website the and on our facebookpage. If you don’t get any spot at the team you will be on a waiting list.

Who decides who makes the team at the tryouts?
A:  All out 20 teams have coaches, and it it the coaches that choose players for their teams.

Which expenses follow as a member of NTNUI Volleyball?
A: You have to pay SiT-membership, licence, training fee, 40% of the travel expenses and all sleepover expenses. It is also common to buy NTNUI-clothing. In the top leagues this is mandatory.

What is «mosjon»?
A:  Every Wednesday at 9.30 PM we organize open trainings at Gløshaugen. Everyone with a SiT-membership may join on a drop-in basis. Normally there are about 90 attendees. These practices are temporarily cancelled due to Covid 19.

Is it «dugnad»/voluntary work?
A: Yes. All teams get tasks, distributed proportionally according to training time. It is expected that everyone takes part and contributes. 

How do I pay my licence?
A: A step by step guide is found here: https://docs.google.com/document/d/1nfm5z1VoCHe945WIoCQYNqlf8WHMnTL22uqFXzMjC9w/edit?usp=sharing
Please ask your «oppmann» if you encounter any problems.

Who has to pay licence?
A: Everyone who regularly is to take part in any form for organized activity. This does also include those who are not playing any matches.

How often do the teams practise?
A: The teams in Mizunoligaen: Four times a week.
1.division and 2. division: Three times a week.
3.division: Twice a week.
«Breiddelag»: Once a week

How often do the teams play matches?
A:  In September you should expect to play almost every weekend. After that, there are fewer matches. Typically a team in 2-3.division plays about 12 weekends during a season. Note that the «breiddelag» do not participate in matches or tournaments.

How is the Norwegian transfer procedure?
A: If you need an international transfer, contact volleyball-nestleder@ntnui.no . For other transfers, your «oppmann» finds the relevant information here: http://www.ntnuivolleyball.no/overgang/

May I rent beach volleyballs from NTNUI? sKan eg låne sandvolleyballar av NTNUI?
A: Only members of NTNUI Volleyball may rent beach volleyballs for free. If you are to organize a beach volleyball event, contact us prior to the event, so that we can agree on a rental sum. 

Who may book beach volleyball courts in Dødens Dal?:
A: Members of NTNUI Volleyball may book courts for free. Non-members may also book courts, but have to pay. Detailed information about rules and how to book is found at ntnuivolleyball.no/sandvolleyball 

Contact

If the questions above have not answered your questions, feel free to send us an e-mail. Please consult with the list below to learn who the e-mail is to be sent to.

Questions about tryouts, transitions and licenses – volleyball-nestleder@ntnui.no

Questions about voluntary work, matches in Mizunoligaen/1.division or other tournaments NTNUI are organizing –  volleyball-arrangement@ntnui.no

Questions about coaches, training hours and matches in Mizunoligaen/1.division – volleyball-sportslig@ntnui.no 

Questions about  the webpage or our accounts in social media – volleyball-pr@ntnui.no

Questions about economic issues – volleyball-kasserer@ntnui.no

Questions about beach volleyball or the beach volleyball facilities in Dødens Dal –  sandvolleyball@ntnui.no

Do you want to become our sponsor?  volleyball-kasserer@ntnui.no

Questions about NTNUI-clothing or volleyball-related equipment – volleyball-material@ntnui.no

Questions about internal, social events in NTNUI Volleyball – volleyball-sosial@ntnui.no

Political questions or other requests  – volleyball-leder@ntnui.no