Styret

Volleyballstyret 2017/2018

Bak fra venstre: Karianne, Jorunn, Vegard, Joakim, Fredrik
Foran fra venstre: Ole Kristian, Arjan, Stine, Marte Guro, Vebjørn


Leder: Marte Guro Arnesen

Lederen har ansvar for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet. Hun er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger. I tillegg har hun kontakt med forbundet, regionen og klubbens oppmenn. Lederen signerer overgangspapirer, skriver eventuelle dispsøknader og har ansvar for at lag blir meldt på i seriespill, turneringer Hun tar tak i uforutsette saker og saker som ikke faller naturlig under et av de andre vervene.

Kontakt: volleyball-leder@ntnui.no

Nestleder: Ole Kristian Pedersen

Nestleder er stedfortreder for lederen og har det overordna sportslige ansvaret i klubben. Han har ansvar for alle trenere i klubben og skal sørge for at der årlig arrangeres både trenerkurs og dommerkurs, samt utviklingskurs for medlemmer (førstehjelp, og lignende). Nestleder har ansvar for registrering av medlemmer på sportsadmin/klubbadmin, internasjonale overganger og kan (i likhet med leder) signere overgangspapirer. Han er også ansvarlig for fordeling av treningstider mellom lagene og har ansvar for gruppas mosjonstilbud.

Kontakt: volleyball-nestleder@ntnui.no


Kasserer: Joakim Digernes Kalbakk


Kasserer står for klubbens daglige økonomiske drift og fører regnskap for klubben. Det er kasserers ansvar å følge med på gruppas inntekter og utgifter, se om de er i tråd med budsjettet underveis, samt å sette opp forslag for neste års budsjett. Kasserer skal sørge for at alle lag har en økonomiansvarlig,og samarbeide med og informere alle økonomiansvarlige om bruk av reiseregninger, og føring av regnskap. Han har ansvar for klubbens kasse og bruk av izettle. 


Kontakt:
volleyball-kasserer@ntnui.no

Arrangement: Vegard Buset


Arrangementsansvarlig har overordnet ansvar for arrangementer i regi av NTNUI Volleyball og står for alle sportslige arrangementer som arrangeres av klubben (elite-/1.divkamper, turneringer, og evt. andre større sportslige arrangement klubben velger å arrangere). Arrangementsansvarlig organiserer fordeling av dugnad internt i klubben, som funksjonæroppgaver på kamp og andre fellesdugnader. Det er i tillegg arrangementsansvarligs oppgave å booke hall for seriespill, NM, rankingturneringer, og eventuelt andre større arrangement.

Kontakt: volleyball-arrangement@ntnui.no


Sponsor: Jorunn Nordmo

Sponsoransvarlig jobber med å bringe inn sponsorpenger til gruppen både gjennom å skaffe hovedsponsor og mindre sponsorer for klubben, i tillegg til å skaffe støtte til klubben gjennom andre instanser enn sponsorer. Sponsoransvarlig skal utarbeide gode avtaler med aktuelle leverandører til gruppa, innenfor NTNUI sine rammer.

Kontakt:
 -kommer-

Material: Arjan Van Dijk Festøy

Det er materialansvarlig sin oppgave å ha oversikt over alt av klubbens utstyr og materiale, alt fra drakter, baller og servemaskin til kioskvarer og vaffeljern. Materialansvarlig er vår kontaktperson med SiT når det gjelder slitasje på utstyr i hallen, og han er den som følger opp behov for nytt utstyr og nye avtaler knyttet til bekledning og andre ting klubben trenger


Kontakt: volleyball-material@ntnui.no


Sosial: Karianne Østhus

Sosialansvarlig står for organisering av alle sosiale arrangement for hele klubben og har ansvar for å bidra til sosialisering innad og på tvers av lag. Sosialansvarlig har også ansvar for å organisere og bidra til at volleyballgruppa deltar på sosiale arrangement i regi av NTNUI.

Kontakt: -kommer-

Info: Stine Røkenes Svinsaas

Informasjonsansvarlig skal sørge for at gruppa er aktiv og godt representert på sosiale medier. Hun har ansvar for at det blir publisert info og nyheter på hjemmesiden, reklamere for arrangement, og sørge for at gruppa bidrar med stoff til Klubbavisa (NTNUIs egen avis). Informasjonsansvarlig er også bindeledd mellom styret og streamingkomiteen. 

Kontakt: volleyball-info@ntnui.no


Sandvolleyball:
Fredrik Kjemperud Olsen

Sandvolleyballansvarlig har overordnet ansvar for sandvolleyball i klubben og er gruppas representant i Baneutvalget. Han har ansvar for booking av sandvolleyballbanene i Dødens dal og for sandvolleyball-arrangementer og treninger i regi av NTNUI Volleyball. Sandvolleyballansvarlig skal jobbe for et godt tilbud for medlemmer som ønsker å drive med sandvolleyball. 

Kontakt: sandvolleyball@ntnui.no

Varamedlem:
Vebjørn Jokstad

Varamedlem skal være tilgjengelig og klar for å hoppe inn i et verv hvis noen skulle trekke seg, og skal gjennom sesongen være oppdatert på styrets arbeid.