Styret 2020/2021

Volleyballstyret 2020/2021


Leder: Sven Andreas Nygaard

Som leder er man klubbens viktigste organ som tar for seg alt av klubbens daglige ledelse, koordinerer alle avgjørelser og fungerer som klubbens ansikt utad. Han er klubbens representant på møter i direkte kontakt med forbundet og regionen. Som leder godkjenner og signerer man på overgangspapirer, eventuelle dispsøknader, og har det overordnede ansvaret for at lagene blir påmeldt i seriespill og turneringer. Innbefattet i denne rollen er også organisering av styret, hvor han som leder tar initiativ til å få gjennomført saker.

Kontakt: volleyball-leder@ntnui.no

Nestleder: Dorte Malen Bjerkeset

Nestleder er avløser for lederen, og har det overordnede sportslige ansvaret i klubben. Som nestleder er man ansvarlig for alle trenere, treningstider og mosjonstilbud som blir lagt til grunn for alle lag i klubben, og er ansvarlig for gjennomføring av trener- og dommerkurs. Nasjonale og internasjonale overganger faller også under ansvaret hvor nestleder ser for at disse gjennomføres.

Kontakt: volleyball-nestleder@ntnui.no


Kasserer: Hallvard Echtermeyer

Kasserer står for klubbens daglige økonomiske drift og fører regnskap for klubben. Det er kasserers ansvar å følge med på gruppas inntekter og utgifter, se om de er i tråd med budsjettet underveis, samt å sette opp forslag for neste års budsjett. Kasserer skal sørge for at alle lag har en økonomiansvarlig, og samarbeide med og informere alle økonomiansvarlige om bruk av reiseregninger, og føring av regnskap. Han har ansvar for klubbens kasse og bruk av izettle. 

Kontakt:
volleyball-kasserer@ntnui.no

Sandvolleyball: Fredrik Nevjen

Sandvolleyballansvarlig har overordnet ansvar for sandvolleyball i klubben og er gruppas representant i Baneutvalget. Han har ansvar for booking av sandvolleyballbanene i Dødens dal og for sandvolleyball-arrangementer og treninger i regi av NTNUI Volleyball. Sandvolleyballansvarlig skal jobbe for et godt tilbud for medlemmer som ønsker å drive med sandvolleyball. 

Kontakt: sandvolleyball@ntnui.no


Sponsor: Mats Topstad

Sponsoransvarlig jobber med å bringe inn sponsorpenger til gruppen både gjennom å skaffe hovedsponsor og mindre sponsorer for klubben, i tillegg til å skaffe støtte til klubben gjennom andre instanser enn sponsorer. Sponsoransvarlig skal utarbeide gode avtaler med aktuelle leverandører til gruppa, innenfor NTNUI sine rammer.

Kontakt:
volleyball-sponsor@ntnui.no

Material: Julie Heiervang Johnsen

Det er materialansvarlig sin oppgave å ha oversikt over kvaliteten på klubbens utstyr og materialer, samt bestilling og erstatning av utslitt utstyr. Dette kan være alt fra sportslig utstyr, til varer i kiosk og diverse materialer som klubben er i besettelse av. Materialansvarlig er vår kontaktperson med SiT når det gjelder slitasje på utstyr i hallen, og danner nye avtaler knyttet til bekledning og diverse saker klubben ønsker å ta opp.

Kontakt: volleyball-material@ntnui.no


Sosial: Guro Ølnes

Sosialansvarlig står for organisering av alle sosiale arrangement for hele klubben og har ansvar for å bidra til sosialisering innad og på tvers av lag. Sosialansvarlig har også ansvar for å organisere og bidra til at volleyballgruppa deltar på sosiale arrangement i regi av NTNUI.

Kontakt: volleyball-sosialt@ntnui.no

Info/SoMe: Åsne Hella

Informasjonsansvarlig skal sørge for at gruppa er aktiv og godt representert på sosiale medier. Hun har ansvar for at det blir publisert info og nyheter på hjemmesiden, reklamere for arrangement, og sørge for at gruppa bidrar med stoff til Klubbavisa (NTNUIs egen avis). Informasjonsansvarlig er også bindeledd mellom styret og streamingkomiteen. 

Kontakt: volleyball-info@ntnui.no


Arrangement: Lotte Ravndal Kildal

Arrangementsansvarlig har overordnet ansvar for arrangementer i regi av NTNUI Volleyball og står for alle sportslige arrangementer som arrangeres av klubben (elite-/1.divkamper, turneringer, og evt. andre større sportslige arrangement klubben velger å arrangere). Arrangementsansvarlig organiserer fordeling av dugnad internt i klubben, som funksjonæroppgaver på kamp og andre fellesdugnader. Det er i tillegg arrangementsansvarligs oppgave å booke hall for seriespill, NM, rankingturneringer, og eventuelt andre større arrangement.

Kontakt: volleyball-arrangement@ntnui.no

Sekretær: Hildegunn Weum

Sekretæren har ansvaret for å skrive referater på styremøtene, i tillegg til ordning av praktiske ting rundt styremøtene.

Styremøtereferat

Vedtak 2020/2021