Uttak til NTNUI Volleyball

20/07/2020

I august har vi uttak til alle våre lag! (English below)

Uttakene er på Dragvoll idrettssenter. I år må alle som ønsker å komme på uttak melde seg på på forhånd. Påmelding skjer her.

På grunn av COVID-19 kan det bli antallbegrensninger under uttak. I dette tilfelle gjelder førstemann til mølla.
Dersom du ikke blir tatt ut til et av lagene våre, eller ønsker et mer lavterskeltilbud, vil påmelding til våre breddelag åpne fredag 28. august.

Grunnet smittevern er vi avhengig av at folk ikke møter opp på uttakstreninger hvor man ikke passer inn nivåmessig:

 • Les grundig gjennom informasjonen under om lagene.
 • Finn ut hvilket nivå som passer deg best, og kom bare på uttakstreningene til dette nivået (du kan naturligvis komme på uttak til nivået under hvis du ikke kommer med).
 • Ikke møt opp på uttakstreninger over ditt nivå kun for treningens skyld!
 • For å spille for NTNUI Volleyball må du være student ved NTNU (PhD-student er ok).

 

Kort oppsummering av lagene vi har på ulike nivåer

Landsdekkende 1. divisjon:

Herrer: H1

Uttak: Fredag 14. kl 16.30, mandag 17. kl 18.30, tirsdag 18. kl 16.30

Kvinner: D1

Uttak: Fredag 14. kl 18.30, mandag 17. kl 16.30, tirsdag 18. kl 18.30

 • 1. divisjon er en nasjonal serie, og det nest øverste nivået i Norge. Dette innebærer mye reising, og volleyball på et høyt nivå.
 • Her bør du ha erfaring fra 1. divisjon, eller minimum høyt 2. divisjonsnivå.
 • D1 rykket ned fra eliteserien i fjor, og har ambisjoner om å rykke opp igjen.
 • 4 treninger i uka.
Regional 2. divisjon

Herrer: H2A, H2B og H2C

Uttak: Onsdag 19. kl 17.30, torsdag 20. kl 16.30, fredag 21. kl 18.30

Kvinner: D2A, D2B og D2C

Uttak: Onsdag 19. kl 16.00, torsdag 20. kl 18.30, fredag 21. kl 16.30

 • 2. divisjon er regional, med lag fra Trøndelag (inkludert lag fra Steinkjer, Lierne, Snåsa og Mosjøen, men også mange lag i Trondheim)
 • Her er bredden ganske stor, men du bør ha spilt volleyball aktivt i klubb tidligere, ellers er det vanskelig å komme med på et av disse lagene.
 • 3 treninger i uka.
Regional 3. divisjon

Herrer: H3A og H3B

Uttak: Mandag 24. kl 16.30, tirsdag 25. kl 18.30

Kvinner: D3A, D3B, D3C, D3D og D3E (Ja, vi har 5 damelag i denne divisjonen)

Uttak: Mandag 24. kl 18.30, tirsdag 25. kl 16.30, onsdag 26. kl 17.30, torsdag 27. kl 16.30.

 • 3. divisjon er også regional, med lag fra Trøndelag.
 • Også her er det en viss bredde, spesielt på damesiden. De øverste lagene består som regel av spillere som har spilt noen sesonger aktivt.
 • Her er det plass til mange ferske volleyballspillere, og dette er lagene du bør sikte etter hvis du har litt eller ingen erfaring fra før.
 • Legg merke til at vi har 5 damelag i denne divisjonen. Det betyr at for de fleste som kommer på uttak er dette de mest aktuelle lagene.
 • 2 treninger i uka.
 • Damespillere som aldri har spilt volleyball aktivt før bør satse på uttaksdagene 25., 26. eller 27. august.
Breddelag
 • Vi har to breddelag, et for herrer og et for damer.
 • Disse trener 1 gang i uka, og spiller ikke kamper.
 • Dette er et tilbud med svært lav terskel, og hensikten er å gi en introduksjon til volleyball
 • Opptak til breddelagene skjer gjennom en egen påmelding (ikke den for uttaket), ikke uttakstreninger. Denne åpner fredag 28. august. 

_____________________________________________________

English

We have tryouts for all our teams in August!

The tryouts are at Dragvoll idrettssenter. This year, everyone has to sign up for the tryouts here.

Due to COVID 19, there may be restrictions on the number of players attending the tryouts. The people signing up first will be prioritized.

The registration for our bredde-team will open at Friday 28th of August.

Because of the Covid situation we need people to show up to only the tryouts for the teams matching their level:

 • Read thoroughly about our teams below.
 • Find out which level best suits you, and come to try outs only for that level (you can of course come to the tryouts for the level below if you haven’t yet been selected for a team).
 • Do not show up to tryouts above your level for the purpose of getting practice!
 • To play for NTNUI Volleyball you have to be a student at NTNU (PhD student is ok).

 

Short summary of our teams at different levels

National 1st division:

Men: H1

Tryouts: Friday 14th at 16.30, Monday 17th at 18.30, Tuesday 18th at 16.30

Women: D1

Tryouts: Friday 14th at 18.30, Monday 17th at 16.30, Tuesday 18th at 18.30

 • 1st division is a national series, and the second highest level in Norway. This includes a lot of travel, and volleyball at a high national level.
 • Here you should have experience from Norwegian 1st division or high 2nd division, or corresponding experience abroad.
 • D1 moved down from the elite series last year, and their ambition is to go back up.
 • 4 practices each week
Regional 2nd division

Men: H2A, H2B and H2C

Tryouts: Wednesday 19th at 17.30, Thursday 20th at 16.30, Friday 21st at 18.30

Women: D2A, D2B and D2C

Tryouts: Wednesday 19th at 16.00, Thursday 20th at 18.30, Friday 21st at 16.30

 • 2nd division is regional, with teams from Trøndelag (including teams as far North as Lierne and Mosjøen (google it), but also many teams in the Trondheim area)
 • Here the level is broad, but you should have some experience playing for a volleyball club, otherwise getting a spot on these teams is difficult.
 • 3 practices each week
Regional 3rd division

Men: H3A and H3B

Tryouts: Monday 24th at 16.30, Tuesday 25th at 18.30

Women: D3A, D3B, D3C, D3D and D3E (Yes, we have 5 teams in this division)

Tryouts: Monday 24th at 18.30, Tuesday 25th at 16.30, Wednesday 26th at 17.30, Thursday 27th at 16.30

 • 3rd division is also regional, with teams from Trøndelag.
 • Here the level is also quite broad, especially on the women’s teams. The A and B teams consist mostly of players with a couple of years of experience.
 • In this division there is room for a lot of new volleyball players, and these are the teams you should aim for if you have little to no prior experience.
 • Note that we have 5 women’s teams in this division. This means for most players coming to the tryouts, there are the most relevant teams.
 • 2 practices each week
 • Female players who have never played volleyball actively before should aim for tryouts the 26th, 27th or 28th of August.
Recreational teams
 • We have two recreational teams, one for men and one for women
 • These practice once a week, and don’t play matches
 • This is meant to be a gentle introduction for anyone to try volleyball.
 • These teams are filled through a separate registration (different from the one for the tryouts), not through tryout practices. The registration opens the 28th of August.